Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Secretaria i Serveis Jurídics

Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. Art. 162.

1. La funció de la Secretaria comprèn:

- L'assessorament legal preceptiu de la Corporació, així com de la seva Presidència i Comissions.
- La fe pública de tots els actes i acords.

RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Procediment que regula el dret dels particulars a ser indemnitzats per l'Administració Pública per qualsevol dany que es produeixi com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, exceptuant el de força major, tot això d'acord amb els requisits que exigeix la Llei.  Informació i tramitació en SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Calvià.

Telèfon: 971 13 91 10

Pàgina actualitzada 2022-10-16