Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Audiència i informació pública

Tràmits oberts.

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte demanar l'opinió dels ciutadans i ciutadanes titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

En aquest apartat es publiquen els documents que d'acord amb la Legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern. La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial. Per tant, l'inici de la informació pública serà a partir de la data en què la mateixa s'anunciï en el Diari Oficial corresponent, amb caràcter general, el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB).

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini d'audiència i el mitjà per realitzar al·legacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

Informació Pública durant la tramitació de determinats documents o expedients, en relació a: 

 • ALTRES DOCUMENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA
  • Exposició pública del “Projecte de renovació de la derivació Guixera 3-fase II-Son Ferrer” (ref. 1640-055) i de la relació inicial de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa. El projecte es trobarà a disposició dels interessats als Serveis Jurídics Municipals, situats a l'Ajuntament de Calvià, C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h per un termini de vint (20) dies a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci a la web municipal. Data de publicació web: 04/07/2022
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Intel·ligent de Calvià. Publicació anunci en el BOIB 46 de 05 de abril de 2022: aquí. Es somet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual els ciutadans i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de VIes i OBres de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents. 
  • Exposició pública de l'expedient de concessió administrativa directa de l'ús privatiu d'un espai a la plaça Santa Ponça, en Santa Ponça, per a la instal·lació d'una caseta per al servei de transports de Mallorca per part del Consorci de Transports (document). Data de publicació: 20/12/2021
  • EXPEDIENT DE PARTIÓ PARCIAL DE LA FINCA PÚBLICA GALATZÓ ENTRE LES FITES M3 I M4 IDENTIFICATS EN L'ACTA DE 1954 DE L'INSTITUT GEOGRÀFIC I CADASTRAL.
   El 27 d'octubre de 2021,  el Ple de l'Ajuntament de Calvià va acordar continuar amb aquest procediment, i es va fixar la partió el desè dia hàbil següent a la finalització del termini de 60 dies a comptar des de la publicació de l'acord en el BOIB. L'11 de novembre de 2021 es publica en el BOIB, per la qual cosa la data de l'acte de partió queda fixada el dimarts 22 de febrer de 2022, a les 10.00 hores, a la porta on conflueix el camí que comunica la Finca Galatzó amb Galilea. El 25 de gener de 2022 es compleix el termini perquè els interessats puguin presentar el que estimin en defensa dels seus interessos. El 24 de febrer de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Calvià va acordar ratificar la suspensió de l'expedient, ampliar el termini de presentació d'al·legacions fins al 9 de març de 2022, i en cas que no es presentin o no s'estimin, fixar la data de partió parcial el 7 d'abril de 2022, a les 10.00 hores, a la porta on conflueixen el camí que comunica la Finca es Galatzó amb Galilea. El Ple de l'Ajuntament de Calvià ha adoptar l'acord en la sessió de 31 de març de 2022, de continuar amb la tramitació de l'expedient, desestimar les al·legacions presentades i mantenir la data d'inici del començament de les operacions de partió, el dia 7 d'abril de 2022, a les 10:00h.  a la porta on conflueix el camí que comunica la Finca Galatzó amb Galilea.
  • Exposició pública del Catàleg d'arbres i arbredes singulars del municipi de Calvià (document). Els ciutadans i persones legítimament interessades poden formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci  en aquesta web municipal. BIOB núm 144 de data 21 d'octubre de 2021. Data de publicació: 21/10/2021
  • Exposició pública de l'esborrany del Reglament d'Horts Municipals (document). Els ciutadans i persones legítimament interessades poden formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents durant el termini de 15 dies a comptar des de la seva publicació en aquesta web municipal. Data de publicació: 14/10/2021.
  • Exposició pública de l'expedient d'adquisició per prescripció adquisitiva o usucapió del carrer Riu de Llobregat situat a Santa Ponça, terme municipal de Calvià. BOIB núm 136 de data 5/10/21. Termini de publicació i audiència dels interessats: 20 dies. Data de publicació: 05/10/2021.
  • Exposició pública del Projecte i Estudi de Repercussions EDAR Peguera. Es sotmet l'esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del dia 22 de setembre de 2021, per a poder ser consultada per les corporacions, entitats i particulars que es consideren afectats dins el tràmit d'informació pública previst a l'article 152.8 del Reglament general de costes. Podeu consultar la informació següent: Estudi de repercussió ambiental: projecte 1; projecte 2; projecte 3; projecte 4; projecte 5; projecte 6; projecte 7.
  • Exposició pública de l'aprovació inicial del Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local. Publicació anunci en el BOIB núm. 105 de 7 d'agost de 2021 aquí: Es sotmet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual la ciutadania i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de Policia Local de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents.
  • Exposició pública de l'expedient de concessió administrativa directa d'un solar municipal al Consell de Mallorca per a l'edificació i posterior explotació de la futura estació ITV, aprovat pel Ple del Ajuntament de Calvià el 25 de febrer de 2021, publicat en el BOIB número 32 de data 6 de març de 2021. Aquest expedient també es pot consultar en els Serveis Jurídics Municipals de 9 a 14 hores amb cita prèvia, durant un termini de trenta dies. Aprovació definitiva de l'expedient i formalització.
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial del Reglament municipal del règim interior pels cementeris municipals del terme de Calvià. Publicació anunci en el BOIB 204 de 5 de desembre de 2020: aquí. Es somet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual la ciutadania i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de Vies i Obres de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents. 
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de turisme. Publicació anunci en el BOIB 204 de 5 de desembre de 2020: aquí. Es somet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual la ciutadania i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de Vies i Obres de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents. 
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts reguladors del Consell i de la Mesa de la Infància i l'Adolescència de Calvià. Publicació anunci en el BOIB 195 de 14 de novembre 2020. El termini d'exposició pública finalitza el 30 de desembre de 2020. Durant aquest termini, els veïns i veïnes i les persones que hi estiguin legítimament interessades poden examinar l'expedient en el Servei d'Intervenció Social (Departament de Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors) i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions. Proposta ESTATUTS REGULADORS DEL CONSELL I DE LA MESA DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE CALVIÀ.
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal. Publicació anunci en el BOIB 193 de 10 de novembre de 2020: aquí. Es somet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual els ciutadans i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents. CORRECCIÓ TERMINI: En el BOIB de 14 de novembre de 2020 es publica la correcció del termini previst per sotmetre a informació pública l'Ordenança, que passa de 30 dies a 50 dies (veure BOIB)
  • Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd del municipi de Calvià. Publicació anunci en el BOIB 190 de 5 de novembre de 2020: aquí. Es somet l'esmentat acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, termini durant el qual els ciutadans i persones legítimament interessades poden examinar l'expedient que es troba en el Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica de l'ajuntament i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents.
  • Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de temps lleure d’estiu en l’any 2020 a l’illa de Mallorca (enllaç)
  • Informació pública de l'Acord d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. BOIB nº 155 de 8 de setembre de 2020. Accediu als articles modificats.
  • Expedient de partió parcial de la Finca Galatzó entre les fites m3 i m4 identificats en l'acta de 1954 de l'Institut Geogràfic i Cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent. Document. Publicació BOIB: 063 de 9 de maig de 2019. Fixada data d'inici dels treballs de partió el dècim dia hàbil següent a la finalització del termini de seixanta díes, previst per a la publicació de l'anunci de partió en el BOIB. Data publicació web: 2019-05-08. Data límit del termini d'al·legacions: 19 de juliol de 2019. Data prevista per a l'acte de partió: 20 d'agost de 2019, a les 10.00 hores. Document informatiu sobre els terminis. 
   AVÍS DEL 5 D'AGOST DE 2019 SOBRE MODIFICACIÓ DE TERMINISAmpliació del termini d'al·legacionssuspensió data acte de partició.
  • Expedient de cessió gratuïta d'ús d'un solar ubicat en el Polígon Son Bugadelles (Santa Ponça, Calvià) a la Fundació de Deixalles. Data de finalització del termini per presentar al·legacions: 28 de juny de 2019. Documents: Proposta aprovació inicial. Proforma conveni. Projecte Fundació Deixalles. Estudi viabilitat Fundació Deixalles. Anunci BOIB.
  • Plecs per a l'alienació de la parcel·la sobrant municipal situada al carrer Alacant, entre els números 62 i 64, del Polígon de Son Bugadelles.

Tràmits tancats.