Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions i Ajudes Públiques

La normativa que regula la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Calvià, IMEB, Calvià 2000 i Llar de Calvià és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règimen Jurídic del Sector Públic.

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, tota disposició dinerària realitzada per, entre d'altres, qualsevol de les entitats que integren l'Administració Local, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una situació, i que el beneficiari compleixi les obligacions materials i formals que s’hagin establert. 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tengui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Com es recull en el preàmbul del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, es pretén aconseguir els següents objectius: Posar en comú en un únic punt totes les convocatòries el termini de sol·licitud de les quals estigui obert per a cada moment determinat, permetent la seva consulta a tots els possibles interessats (...) A més, a partir de la generalització dels principis recollits en les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'estén el deure de publicitat de la BDNS a totes les subvencions i ajudes que concedeixin els òrgans constitucionals de l'Estat, els òrgans legislatius i de control autonòmics i altres institucions de dret públic.

Per a accedir pot fer-ho en aquest enllaç.

A partir d'aquí els passos per a conèixer aquesta informació referida a l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ són:

1.- En Entitats locals, introduir text: "Calvià" i clicau en "Localitza".

2.- Surt una nova pantalla a la qual cal marcar Illes Balears i clicau en "Sol·licitar".

3.- Finalment clicau en "Cerca".

 

Informació actualitzada 2021-06-14