Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Massa Salarial del Personal Laboral

L'article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, determina que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions que s'estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressuposts generals de l'Estat.

Aquesta aprovació comprèn la pròpia entitat local, organismes, entitats públiques empresarials i resta d’ens públics i societats mercantils locals que en depenen, així com els consorcis que té adscrits en virtut del que preveu la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques i de les fundacions quan es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les entitats citades en aquest apartat, o quan el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui format en més d'un 50 % per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats.

La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació i en el butlletí oficial de la província, en el nostre cas el BOIB.

Informació sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic:

Any 2018:

 • Ajuntament de Calvià: no disponible
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):no disponible
 • Calvià 2000 SA: 12.395.261,12 € (Dades a 31 d'octubre)
 • Llar de Calvià SA: no disponible

Any 2017:

 • Ajuntament de Calvià: no disponible
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):no disponible
 • Calvià 2000 SA: 14.565.117,89 €
 • Llar de Calvià SA: no disponible

Any 2016:

 • Ajuntament de Calvià: 1.183.089,74 €
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB): 2.551.523,41 €
 • Calvià 2000 SA: 12.930.685,79 €
 • Llar de Calvià SA: 1.885.475,00 €

Any 2015:

 • Ajuntament de Calvià: 1.026.715,89 €
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB): 2.526.259,81 €
 • Calvià 2000 SA: 12.318.997,00 €
 • Llar de Calvià SA: 1.950.000,00 €

Pàgina actualitzada el 2020-03-31