Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Modificacions de Contractes

Els contractes administratius del sector públic només poden ser MODIFICATS en els casos i en la forma prevista en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d'acord amb el procediment regulat en els artícles 204, 205, 206 i 207.

La mateixa norma regula de forma especial la renúncia i el desistiment dels contractes administratius:

  • RENÚNCIA. Determina que, en cas que l'òrgan de contractació renunciï a celebrar un contracte, el qual hagi estat sotmès a la corresponent convocatòria, o decideixi reiniciar el procediment per adjudicar-lo, ho notificarà als candidats o licitadors, informant-ne també a la Comissió Europea quan el contracte hagi estat anunciat en el Diari Oficial de la Unió Europea. Només es pot renunciar a la celebració del contracte per raons d'interès públic, degudament justificades en l'expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació de l’objecte del contracte mentre existeixin les raons al·legades per fonamentar la renúncia.
  • DESISTIMENT. El desistiment del procediment ha d'estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, i és necessari justificar la concurrència de la causa en l'expedient de licitació. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació.

La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment només es poden acordar per l'òrgan de contractació abans de l'adjudicació. En ambdós casos s’ha de compensar els candidats o licitadors per les despeses realitzades, en la forma prevista en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l'Administració. 

 Pot accedir a les modificacions i decisions de desistiment o renúncia de contractes de:  

Ajuntament de Calvià: 
Modificacions de contractes i desistiments 2015:          xls 
Modificacions de contractes i desistiments 2016:          xls        pdf 
Modificacions de contractes i desistiments 2017:          xls        pdf

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB): 
Modificacions de contractes i desistiments 2015:           xls 
Modificacions de contractes i desistiments 2016:           xls        pdf 
Modificacions de contractes i desistiments 2017:           xls       pdf

Calvià 2000, SA:  
No s'han produït modificacions de contractes i desistiments durant l'any 2015 
No s'han produït modificacions de contractes i desistiments durant l'any 2016

Llar de Calvià, SA: Informació no disponible.   

Pàgina actualitzada 2019-04-10