Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Padrķ Municipal

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedeixin tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius (article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local). 

PROCEDIMENT D'EMPADRONAMENT. Procediment que regula l'empadronament a l'Ajuntament de Calvià. Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi on resideix habitualment. Qui visqui en més d'un municipi s'inscriurà únicament en el qual resideixi durant més temps a l'any. Quan es produeixi un canvi de domicili dins del terme municipal de Calvià, la persona interessada ha de sol·licitar la realització d'aquest canvi en el Padró. Més informació.

En la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Calvià estan disponibles aquests procediments per a tramitar electrònicament:

- Alta i canvi de domicili en el padró municipal
- Certificat d'empadronament individual
- Certificat de residència de viatge per a menors
- Certificat de residència per a viatge. També es pot sol·licitar presencialment a l'Ajuntament de Calvià, al Centre Municipal de Serveis, a les Oficines Municipals d'Informació Turística i a la Policia Local.
- Certificat històric d'empadronament individual
- Confirmació de residència dels estrangers comunitaris i assimilats i estrangers no comunitaris amb Targeta de Residència Comunitària o Permanent. La inscripció en el Padró Municipal dels estrangers que no estan obligats a renovar la seva inscripció (nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i d'altres Estats amb Targeta de Règim Comunitari o amb Autorització de Residència Permanent), està subjecta a la confirmació periòdica de la residència en el municipi. Si vostè ha rebut un avís per a CONFIRMAR RESIDÈNCIA, no disposa de signatura digital, i vol realitzar aquest tràmit de manera telemàtica, pot emplenar aquest FORMULARI.

Altres tràmits: 
- Certificats de convivència. En aplicació de l'art. 8.1.1 de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la Gestió del Padró municipal, l'expedició de certificats o volants comprensius de la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili, en tant que implica el tractament de dades personals, haurà d'estar fonamentada en algun dels supòsits previstos en l'art. 6.1 del Reglament General de Protecció de dades. Per això, quan se sol·licitin per un particular serà necessari disposar del consentiment de tots els inscrits en l'habitatge (article 6.1.a) o tenir un interès legítim que prevalgui sobre els interessos o els drets i llibertats fonamentals dels afectats (article 6.1.f), el qual exigirà en cada cas un judici de ponderació. Així, per a sol·licitar un certificat de convivència, en cas d'estar empadronat en el mateix domicili amb altres persones majors d'edat, haurà de presentar autorització expressa de tots ells juntament amb la còpia del document d'identitat de tots els majors d'edat empadronats. 
- Un altre certificat d'empadronament. El pot sol·licitar presencialment a l'Ajuntament de Calvià, al Centre Municipal de Serveis i a les Oficines Municipals d'informació Turística. Els informam que els certificats d'empadronament històric no es podran sol·licitar a les Oficines Municipals d'Informació Turística.

Normativa: Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Més informació

On ens pots trobar? 
C. Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184 Calvià  
Telèfon:  971 13 91 00

Pàgina actualitzada 2022-10-16