Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Institut Calvianer d'Esports

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució:

Institut Calvianer d'Esports (ICE) Òrgan desconcentrat de l'Administració municipal que té per finalitat la promoció de l'esport a Calvià, entenent aquest com un dret de les persones, ja sigui des d'un punt de vista educatiu i formatiu com des d'un punt de vista recreatiu, en el seu aspecte competitiu o com a espectacle. 

Té assignades les següents funcions i activitats: a) Organitzar i fomentar activitats esportives de tot tipus, a fi que els ciutadans de Calvià puguin desenvolupar les seves aptituds per a l’esport. b) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives perquè Calvià sigui un espai esportiu per a tots, i vetlar per l’administració, conservació i manteniment de les instal·lacions esportives pròpies i de les cedides, transferides o delegades. c) Facilitar a tots els ciutadans i a tots els grups socials la pràctica de l’esport. d) Impulsar les associacions esportives en la seva condició d’entitats d’interès social. e) Promoure i donar suport a les activitats esportives de competició i d’espectacle. f) Propulsar activitats per a l’ensenyament i pràctica de l’educació física i de l’esport en l’edat escolar. g) Mantenir les instal·lacions esportives. h) Promocionar el municipi de Calvià com a destinació de turisme esportiu. i) Promocionar l’esport per a persones amb discapacitat. j) Inculcar els valors de protecció del medi ambient en la pràctica de l’esport.

S'entén per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans propis de l'organització general del Ajuntament sense personalitat jurídica pròpia. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió desconcentrada l'IFOC i l'ICE, i s'entén per descentralització la gestió dels serveis municipals mitjançant entitats diferenciades, amb personalitat jurídica pròpia diferent del Ajuntament. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió descentralitzada Calvià 2000, SA, Limpiezas Costa de Calvià, SA, Llar de Calvià, SA i els organismes autònoms IMEB i Oficina Municipal de Tributs.

Els diferents òrgans decisoris, consultius, de gestió i de participació d'aquests òrgans, així com les seves competències, queden definits en els respectius Estatuts de constitució.

D'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen, ha de sol·licitar una autorització de compatibilitat si vol exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat. Informació no disponible.

Els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional de cara a la determinació de les seves condicions de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic). Els òrgans específics de representació dels empleats públics són els delegats de personal i les juntes de personal. El mandat dels membres de les juntes de personal i dels delegats de personal serà de quatre anys, i poden ser reelegits. El mandat s'entendrà prorrogat si, en acabar el termini, no s'hagin promogut noves eleccions, sense que els representants amb mandat prorrogat es comptabilitzin als efectes de determinar la capacitat representativa dels sindicats. L'ICE té la mateixa representació de personal que l'Ajuntament de Calvià.

Pàgina actualitzada 2020-06-04