Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Més informaciķ

La inscripció en el padró municipal només té efecte de conformitat amb el que disposa l'article 15 d'aquesta Llei pel temps que subsisteixi el fet que la va motivar i, en tot cas, haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys quan es tracti de la inscripció d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.

El transcurs del termini assenyalat en el paràgraf anterior serà causa per acordar la caducitat de les inscripcions que hagin de ser objecte de renovació periòdica, sempre que l'interessat no hagués procedit a tal renovació. En aquest cas, la caducitat podrà declarar-se sense necessitat d'audiència prèvia de l'interessat.

 1. La inscripció en el padró municipal contindrà com obligatoris només les següents dades:
 1. Nom i cognoms.
 2. Sexe.
 3. Domicili habitual.
 4. Nacionalitat.
 5. Lloc i data de naixement.
 6. Nombre de document nacional d'identitat o, si es tracta d'estrangers:
  1. Número de la targeta de residència en vigor, expedida per les autoritats espanyoles, o si no, número del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats Membres de la Unió Europea, d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o d'Estats als quals, en virtut d'un conveni internacional s'estengui el règim jurídic previst per als ciutadans de els Estats esmentats.
  2. Número d'identificació d'estranger que consti en document, en vigor, expedit per les autoritats espanyoles o, si no, per no ser titulars d'aquests, el número del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no compresos en l'incís anterior d'aquest paràgraf, llevat que, per virtut de Tractat o acord internacional, gaudeixin d'un règim específic d'exempció de visat en matèria de petit tràfic fronterer amb el municipi en què es pretengui l'empadronament, en el cas, s'exigirà el corresponent visat.
 7. Certificat o títol escolar o acadèmic que es posseeixi.
 8. Quants altres dades puguin ser necessaris per a l'elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.
 1. Les dades del Padró Municipal se cediran a altres administracions públiques que ho sol·licitin sense consentiment previ a l'afectat només quan els siguin necessaris per a l'exercici de les seves respectives competències, i exclusivament per a assumptes en què la residència o el domicili siguin dades rellevants. També poden servir per elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic, en els termes que preveu la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública i en les lleis d'estadística de les comunitats autònomes amb competència en la matèria.

Més informació: 971 13 91 17