Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Assignacions grups polítics

L'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, determina la possibilitat que el Ple de la Corporació atribueixi als diferents grups polítics municipals que es constitueixin, a efectes de la seva actuació corporativa, una dotació econòmica, la qual comptarà amb un component fix i un altre variable, fent referència, a més, al fet que aquesta quantitat estarà limitada cada any per la lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Tals assignacions o aportacions tenen caràcter finalista, en tant que han de destinar-se a finançar les despeses del propi grup polític en l'exercici de la seva actuació corporativa i té naturalesa de subvenció en els termes que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les quanties anuals són aprovades en el Ple Municipal. S'informa a continuació dels acords establerts durant la present legislatura.

Per a l'any 2015 (Acord aprovat en la legislatura anterior). 
Acord adoptat Sessió plenària de 26.03.15:  PROPOSTA PER APROVAR  ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS.
Es dóna compte de la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals:
"La Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 73.3 estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus Pressupostos anuals, podran assignar als grups polítics una dotació econòmica que haura de comptar amb un component fixo, identic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.
En el Pressupost definitiu per a l'any 2015, al seu estat de despeses té consignada la partida 112 91200 4800001 "Despeses grups polítics", amb una dotació de 66.400,00 euros. 
Vist que l'assignació per a l'Exercici de 2015 no ha estat encara aprovada, és proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:
1.- Assignar la quantitat de 700 euros a cada grup polític, com a component fixo d'aquesta dotació econòmica.
2.- Assignar la quantitat de 2.600 euros per regidor municipal, com a component variable la expedita dotació econòmica.
3.- La justificació de la assignació econòmica és fara durante l'Exercici pressupostari al qual s'ha atorgat aquesta, i els justificants correspondran a rebuts originals o factures de despeses realitzades dins de l'Exercici 2015, tal i com estableix la Base 82 del projecte actual de Pressupost definitiu per a l'any 2015.
"Posada a votació la precedent proposta, s'aprova per unanimitat".

Per a l'any 2016 (Acord aprovat en la present legislatura).
Acord adoptat Sessió plenària de 31.03.16:  PROPOSTA PER APROVAR ASSIGNAR A GRUPS POLITICS UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2016. 
Es dóna compte de la següent proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals:
"La Llei 7 / 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l'su article 73.3 estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus Pressupostos anuals, podran assignar als grups polítics una dotació econòmica que haura de comptar amb un component fixo, identic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.
En el Pressupost definitiu per a l'any 2016, al seu estat de despeses té consignada la partida 001 91200 4800001 "Despeses grups polítics", amb una dotació de 66.400,00 euros.
Vist que a els mandats electorals no coincideixen amb els exercicis pressupostaris i amb la finalitat de respectar més fidelment la representació política, aquestes assignacions econòmiques és dividiran en dos periodes de pagament de la mateixa quantia econòmica. Primer periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2016 que aniria del 2016.01.01 al 2016.06.30 i segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2016 que aniria del 2016.07.01 al 201612.31.
Vist que l'assignació per a l'exercici de 2016 no ha estat encara aprovada, és proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:
1.- Assignar la quantitat anual de 1.328 euros a cada grup polític, com a component fixo d'aquesta dotació econòmica.
2. Assignar la quantitat anual de 2.390,04 euros per regidor municipal, com a component variable d'aquesta dotació econòmica.
3. Que és procedeixi a l'abonament del primer període de dotació econòmica dels grups polítics de l'Exercici 2016.
4.- A partir de la data 2016.07.01 procedir al pagament del segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2016. la justificació de la assignació econòmica és regula a la Base 82 del Pressupost definitiu per a l'any 2016.
"Posada a votació la precedent proposta, s'aprova per unanimitat".

Per a l'any 2017 (Acord aprovat en la present legislatura)
Acord adoptat Sessió plenària de 27.07.17: GRUPS POLITICS PER A L'ANY 2017.
Es dóna compte de la següent proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals:
"La Llei 7 / 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l'su article 73.3 estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus Pressupostos anuals, podran assignar als grups polítics una dotació econòmica que haura de comptar amb un component fixo, identic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.
En el Pressupost definitiu per a l'any 2017, al seu estat de despeses té consignada la partida 001 91200 4800001 "Despeses grups polítics", amb una dotació de 66.400,00 euros. 
Vist que a els mandats electorals no coincideixen con los exercicis pressupostaris i amb la finalitat de respectar més fidelment la representació política aquestes assignacions econòmiques és dividiran en dos periodes de pagament de la mateixa quantia econòmica. Primer periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2017 que aniria del 2017.01.01 al 2017.06.30 i Segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2017 que aniria del 2017.07.01 al 2017.12.31.
Vist que l'assignació per a l'exercici de 2017 no ha estat encara aprovada, és proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:
Assignar la quantitat anual de 1.500,00 euros a cada grup polític, com a component fixo d'aquesta dotació econòmica.
Assignar la quantitat anual de 2.500,00 euros per regidor municipal, com a component variable d'aquesta dotació econòmica.
Quan el sol·licitant hagi donat compliment a la justificació de l'assignació econòmica regulada a la Base 82 del Pressupost definitiu per a l'any 2017, és procedeixi a l'abonament del primer període de dotació econòmica dels grups polítics de l'Exercici 2017. A partir de la data 2017.07.01 procedir al pagament del segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2017. 
"Posada a votació la precedent proposta s'aprova per unanimitat".

Per a l'any 2018 (Acord aprovat en la present legislatura).
Acord adoptat Sessió plenària de 26.07.18: PROPOSTA PER APROVAR ASSSIGNAR ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLITICS
Sotmesa a votació la inclusió del punt present a l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat.
Seguidament és dóna lectura de la proposta següent: 
"La Llei 7 / 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l'su article 73.3 estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus Pressupostos anuals, podran assignar als grups polítics una dotació econòmica que haura de comptar amb un component fixo, identic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.
En el Pressupost prorrogat per a l'any 2018, al seu estat de despeses té consignada la partida 001 91200 4800001 "Despeses grups polítics", amb una dotació de 66.400,00 euros.
Vist que a els mandats electorals no coincideixen con los exercicis pressupostaris i amb la finalitat de respectar més fidelment la representació política aquestes assignacions econòmiques és dividiran en dos periodes de pagament de la mateixa quantia econòmica. Primer periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2018 que aniria del 2018.01.01 al 2018.06.30 i segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2018 que aniria del 2018.07.01 al 2018.12.31.
Vist que l'assignació per a l'exercici de 2018 no ha estat encara aprovada, és proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:
1.- Assignar la quantitat anual de 1.500 euros a cada grup polític, com a component fixo d'aquesta dotació econòmica.
2.- Assignar la quantitat de 2.500 euros per regidor municipal, com a component variable d'aquesta dotació econòmica.
3.- Que és procedeixi a l'abonament del primer període de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2018.
4.- A partir de la data 2018.07.01 procedir al pagament del segon periode de dotació econòmica dels grups polítics l'exercici 2018. La justificació de la assignació econòmica és regula a la Base 82 del Pressupost definitiu per a l'any 2018. 
"Sotmesa a votació la Proposta anterior, queda aprovada per unanimitat".

Per a l'any 2019 (Acord aprovat en la present legislatura).
Acord adoptat Sessió plenària de 25.04.19: 25. PROPOSTA PER APROVAR ASSIGNAR ALS GRUPS POLITICS UNA DOTACIÓ ECONÒMICA.
És dóna compte de la següent Proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals:
"La Llei 7 / 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l'su article 73.3 estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus Pressupostos anuals, podran assignar als grups polítics una dotació econòmica que haura de comptar amb un component fixo, identic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.
En el Pressupost per a l'any 2019, al seu estat de despeses té consignada la partida 001 91200 4800001 "Despeses grups polítics", amb una dotació de 66.400,00 euros. 
Vist que a els mandats electorals no coincideixen amb els exercicis pressupostaris i amb la finalitat de respectar més fidelment la representació política aquestes assignacions econòmiques és dividiran en dos periodes de pagament de la mateixa quantia econòmica. Primer periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2019 que aniria del 2019.01.01 al 2019.06.30. El segon periode de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2019 que aniria del 2019.07.01 al 2019.12.31 li correspondrà distribuir-ho a la nova Corporació d'acordar amb el resultat de les eleccions municipals que es celebraran el mes de maig de 2019.
Vist que l'assignació per a l'exercici de 2019 no ha estat encara aprovada, és proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:
1.- Assignar la quantitat de 750 euros a cada grup polític , com a component fixo d'aquesta dotació econòmica.
2.- Assignar la quantitat semestral, o la part proporcional equivalent al temps de pertenença a un grup polític, de 1.250 euros per regidor municipal, com a component variable d'aquesta dotació econòmica.
3.- Que és procedeixi a l'abonament del primer període de dotació econòmica dels grups polítics de l'exercici 2019 d'acord amb la representació política haguda durante el primer semestre i fins el moment d'aquest acord.
4.- Així, el grup municipal Partit Popular rebrà la part proporcional corresponent als mesos els quals els actuals regidors no adscrits Sr. Bonafé Ramis i Sr. Feliu Román formessin part dels seu grup municipal.
"Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per majoria de vint vots a favor i dues abstencions. Hi voten a favor els regidors del grup PSOE (Sr. Rodríguez Badal, Sra. Albertí Casellas, Sr. Cuadros Martínez, Sra. Francés Gárate, Sra. Granados Expósito, Sr. Molina Jiménez, Sra. Muñoz Alcaraz, Sr. Pecos Quintans, Sra. Serra Fèlix, Sr. Serra Martínez), a els regidors del grup PP (Sr. Ruiz Rivero, Sr.Alarcón Alarcón, Sr. Ortega Aguera, Sr. Perpinyà Torres, Sra. García Perelló, Sra. Tugores Carbonell i Sra.Sánchez Collados), els regidors del grup Esquerra Oberta de Calvià (Sr. Rodríguez Sánchez i Sr. Sedano Porcel) i el regidor del grup mixt (Sr. Alcaraz Omiste); i es n'abstenen els regidors no adscrits (Sr. Bonafé Ramis i Sra. Manresa Pérez).

Informació actualitzada 2019-05-03