Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Normativa

 •  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears. BOIB núm. 166 de 30/11/2013. Afectada per:
  • Llei 4/2014, de 20 de juny. BOIB núm. 88 de 28/6/2014.
  • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2013. BOIB núm. 109 de 14/8/2014. 
  • Llei 6/2019, de 8 de febrer. BOIB núm. 21 de 16/2/2019.
  • Decret llei 8/2020, de 13 de maig. BOIB núm. 084 de 15/05/2020. Convalidat per resolució del Parlament de les Illes Balears el 2/6/2020 (BOIB núm. 103 de 6/6/2020).
  • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. BOIB núm. 180 de 20/10/2020.
  • Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BOIB núm. 173 de 18/12/2021.
 • Versió consolidada (versió de l'Institut d'Estudis Autonòmics) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, a data de 18/12/2021.
 • RECORDATORI. La disposició addicional tercera.1 del RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social exigeix que els espais i edificis existents el 4 de desembre de 2010 compleixin les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació, sempre que siguin susceptibles d'ajustos raonables, abans del 4 de desembre de 2017. Es poden emprar els criteris de flexibilitat proporcionats pel document de suport al DB-SUA denominat DA DB-SUA/2 "adequació efectiva de les condicions d'accesibilitat en edificis existents".
 • Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (PECMa). BOIB núm. 63 de 9/5/2019.
 • Decret Pla d'Inspecció d'Activitats. BOIB núm. 129 de 21/9/2019.
 • Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques. BOIB núm. 10 de 23/1/2020. Versió consolidada a 10/12/2020.
 • Decret Correfoc de categoria simple
 • Decret relatiu a les condicions de l'exercici de la publicitat dinàmica en el terme municipal de Calvià. BOIB núm. 108 de 16/6/2020.
 • Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s'estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s'estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l'abast de les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat dels establiments de restauració que s'establiren per l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021. BOIB núm. 173 de 18/12/2021.
 • Circular 1/2021, de 17 de desembre, de la Consellera de Salut i Consum per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a l’aplicació del punt segon de l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s’estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels  establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021. BOIB núm. 175 de 23/12/2021.
 • Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE núm. 307 de 23/12/2021.
 • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s'adapten els acords del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s'estableixen condicions excepcioanls en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat; i de 29 de novembre de 2021 pel qual s'establiren mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats, als termes del Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell. BOIB núm. 19 de 5/2/2022.
 • Acord del Consell de Govern d'11 de febrer de 2022 pel qual es deixen sense efecte les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats establertes per l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 i les pròrrogues succesives i es modifica l'Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s'estableixen condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat. BOIB núm. 23 de 12/2/2022.
 • Acord del Consell de Govern de 14 de febrer de 2022 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes, es modifica el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i s'aprova un nou Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, aprovats per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021. BOIB núm. 24EXTRA de 14/2/2022. Illa de Mallorca: nivell d'alerta sanitària 3.
 • Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s'estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19. BOIB núm. 31 d'1/3/2022.