Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Beneficis fiscals de tributs municipals

L'Ajuntament de Calvià té establerts en les seves Ordenances Fiscals reguladores d'imposts, taxes i preus públics, diversos beneficis fiscals, com ara exempcions i bonificacions en el pagament de les quotes d'aquests tributs.

Per a coneixement general, i amb la finalitat que els beneficiaris d'aquestes exempcions i bonificacions les puguin sol·licitar i gaudir de la seva aplicació, s'informa en síntesi sobre el seu contingut, i de la forma, lloc i termini de presentació de la sol·licitud.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Calvià. 

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre béns immobles
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Taxa pel servei de recollida i eliminació de fems
 • Taxa pel servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària
 • Preu públic per serveis a les escoletes municipals
 • Taxa pel servei de clavegueram

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Tenen dret a l'exempció de pagament:

A) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, únicament per a un sol vehicle. Es consideraran persones amb discapacitat aquelles que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Sol·licitud: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal (Model BF 01), aportant -hi el certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent.
Termini de sol·licitud:
1. Sense termini determinat: Els efectes de l'exempció s'inicien a partir de l'any següent al de la sol·licitud, sense caràcter retroactiu.
2. Per a vehicles de nova matriculació: Si la sol·licitud es presenta dins del termini d'un mes des de la data de matriculació s'aplicarà la bonificació per a l'exercici en curs.

B) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin de la cartilla d’inspecció agrícola.
Sol·licitud: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal (Model BF 11), indicant-hi les característiques del vehicle.
Termini de sol·licitud: els mateixos que els de l'apartat A.1 i A.2 anteriors.

Tenen dret a bonificació:
A) Els vehicles de propulsió exclusivament elèctrica.
Bonificació: el 75% de la quota.
Sol·licitud i termini: idèntics a l'apartat A.1 i A.2 anteriors. (Model BF 02)

 B) Els vehicles que l'Ajuntament reconegui com de propulsió mixta (elèctrica i convencional).
Bonificació: el 50% de la quota.
Sol·licitud i termini: idèntics a l'apartat A.1 i A.2 anteriors. (Model  BF 13)

C) Els vehicles que siguin considerats de caràcter històric o aquells que tenguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys.
Bonificació: el 100% de la quota.
Sol·licitud i termini: idèntics a l'apartat A.1 i A.2 anteriors. (Model BF  10)

Impost sobre béns immobles
Estan exempts de pagament:
1.Amb caràcter general, i sense que sigui necessari sol·licitar-ho, estan exempts els béns urbans la quota dels quals sigui inferior a 5 euros i els rústics la quota dels quals sigui inferior a 9 euros.
2. Els béns els titulars dels quals siguin els centres sanitaris de Sanitat Pública.
Sol·licitud i termini: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal abans del 31 de març del respectiu exercici, acreditant identificació cadastral i destinació de l'immoble.
Tenen dret a bonificacions:

1. Els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.
Bonificació: 90% de la quota des de l'exercici següent al d'inici de les obres fins al posterior al seu acabament, sense que pugui excedir de tres exercicis.
Sol·licitud i termini: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal abans de l'inici de les obres. (Model BF 03)

2. Els Habitatges de Protecció Oficial.
Bonificació: el 50% de la quota durant els sis anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva d'HPO.
Sol·licitud i termini: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal (Model BF 05) abans que acabin els tres primers anys i tendrà efecte, si escau, des de l'any següent a aquell en què se sol·liciti.
Documentació a acompanyar: acreditació de la qualificació definitiva d'HPO, còpia del rebut de l'IBI i, si escau, còpia de l'escriptura de propietat si el rebut no està a nom del sol·licitant.

3. Famílies nombroses.

Bonificació de la quota o, si escau, de la quota resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat anterior.

S'atorgarà per termini anual i s'ha de sol·licitar cada any. Els percentatges de bonificació són:

 • 90% si el valor cadastral no supera els 152.754 €.
 • 25% si el valor cadastral està entre 152.755 i 214.100 €.

Requisits:

 • La poden sol·licitar els obligats al pagament que siguin titulars del títol de família nombrosa.
 • L'immoble ha de constituir el domicili familiar.
 • El valor cadastral no pot superar els 214.100€.

Sol·licitud i termini: mitjançant escrit (Model BF 04) a presentar a qualsevol dels registres municipals d'entrada de l'Ajuntament de Calvià o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, abans del 31 de desembre de l'any anterior al que se solicita.

Documentació a aportar: títol de família nombrosa vigent per a l'any per al qual es sol·licita la bonificació o consentiment per a poder fer la consulta.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Tenen dret a bonificacions:
1. En construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum.
Bonificació: el 95% de la quota calculada sobre el cost de l'aprofitament de l'energia solar.
2. En construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
Bonificació : el 90% de la quota calculada sobre el cost de les obres d'afavoriment de l'accés i habitabilitat dels discapacitats.
3. A les construccions, instal·lacions i obres referents als Habitatges de Protecció Oficial.
Bonificació: 50% de la quota.
4. A les construccions, instal·lacions i obres a realitzar en sòl industrial, i a l'àmbit dels programes de rehabilitació continguts a les Àrees de Rehabilitació Integrada (ARI) del municipi.
Bonificació: 37,50% de la quota.
5. A les construccions, les instal·lacions i les obres a realitzar a l'àmbit dels Plans de Rehabilitació d'espais i locals comercials.
Bonificació: 95% de la quota.
Sol·licitud i requisits: les bonificacions citades s'interessaran mitjançant escrit en el Registre Municipal (Models BF 06, BF 07 i BF 08, respectivament) amb l'autoliquidació de l'impost. En els supòsits 1 i 2 (energia solar i condicions d'accés) s'haurà d'acreditar per separat el cost específic de dites obres i el cost de la resta, si escau.
Totes les bonificacions de l'impost sobre construccions són aplicables simultàniament.

Taxa pel servei de recollida i eliminació de fems
Tenen dret a bonificació del 50% de l'import de la Taxa els contribuents que tenen la condició de caps de família siguin pensionistes o minusvàlids (grau mínim 33%) i els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors, respecte del salari mínim interprofesional (SMI), segons la següent tabla :

Unitat familiar de:
6 membres, sense superar 3 vegades el SMI
5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI
4 membres, sense superar 2 vegades el SMI
3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI
2 membres, sense superar 1 vegada el SMI

Sol·licitud: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal (Model BF 09).
Documentació a presentar: còpia de la declaració a efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici immediatament anterior al de sol·licitud de bonificació.
Observacions: la bonificació té caràcter anual, i s'ha de renovar la sol·licitud a efectes de la seva aplicació, si escau, per a l'exercici següent.

Taxa pel servei de subministrament d'aigua a través de la xarxa domiciliària
Tenen dret a bonificacions: Els abonats que disposin de comptadors individuals en els supòsits següents:

 • Famílies nombroses generals: 10% de descompte sobre la quota de consum sempre que la renda de la unitat familiar no sigui superiors a 5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI)
 • Famílies nombroses especials: 15% de descompte sobre la quota de consum sempre que la renda de la unitat familiar no sigui superiors a 5 vegades el SMI
 • Titulars del servei, majors de 65 anys, i sempre que el conjunt de persones que convisquin en el seu domicili, inclòs el titular, disposin d'un nivell d'ingressos anual igual o inferior al SMI vigent en cada moment: 30% de descompte sobre la quota de servei.

Qualsevol canvi en las circumstàncies que atorguin el dret a aquestes bonificacions s'haurà de comunicar de forma fefaent a l'empresa Calvià 2000.
Sol·licituds: mitjançant escrit dirigit a Calvià 2.000 (carrer Illes Balears, 25, polígon industrial Son Bugadelles - Santa Ponça (Calvià), adjuntant-hi còpia del darrer rebut abonat i documentació acreditativa de reunir els requisits enumerats en els apartats anteriors.
La documentaciò es presentarà abans del 31 de desembre de l'exercici anterior al que sigui l'aplicació. La documentació haurà de ser presentada anualment per constatar que es continuen reunint els requisits per a les bonificacions.

Preu públic per serveis a les Escoletes Infantils Municipals
Subvencions: el règim de subvencions del IMEB Escoletes estableix uns percentatges de subvenció a la quota mensual, que es van incrementant en proporció al nombre de fills; també es té en compte el nivell de renda dels obligats al pagament del preu públic. La subvenció és d'un mínim del 30% de la quota i d'un màxim del 70%.
Sol·licitud: IMEB Escoletes, en el moment de la inscripció.

Taxa servei de Clavegueram
En cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la Taxa es reduirà en els supòsits següents:

 • Famílies nombroses generals: El 10% sobre la quota de consum, sempre que la renda de la unitat familiar no superi 5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
 • Famílies nombroses especials: El 15% sobre la quota de consum, sempre que la renda de la unitat familiar no superi 5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
 • A titulars del servei, majors de 65 anys, i sempre que el conjunt de persones que convisquin al seu domicili, inclòs el propi titular, disposin d'un nivell d'ingressos anual igual o inferior al SMI vigent en cada moment: El 90% de descompte sobre la quota de sevei i el 15% sobre la quota de consum.

Sol·licitud: mitjançant escrit a presentar en el Registre Municipal (model BF 12)

L'aplicació dels esmentats descomptes es farà a instància dels interessats, que hauran d'acreditar documentalment les circumstàncies econòmiques i familiars que donen dret als corresponents descomptes. Qualsevol canvi en dites circumstàncies s'hauran de notificar immediatament a l'Administració Municipal.

 

Tots els esmentats models es poden presentar a qualsevol dels registres municipals d'entrada de l'Ajuntament de Calvià o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.