Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

 EXP. 7/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A CENTRES ESPECÍFICS DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ATENCIÓ INTEGRAL"

-Termini de presentació de proposicions: Fins les 14:00 hores del 3 d'abril de 2018.

-Termini de presentació de reclamacions als plecs de clàusules administratives particulars: 10 dies naturals comptadors des de l'endemà a la publicació de l'anunci al BOIB.

-Publicat al DOUE el 27 de febrer de 2018.

-Publicat al BOE el 6 de març de 2018.

-Publicat al BOIB l'1 de març de 2018

-Plec de clàusules administratives particulars

-Plec de prescripcions tècniques

Data d'inserció al perfil del contractant: 23 de febrer de 2018