Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Exp. 8/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI D'ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT JURÍDIC I INTERMEDIACIÓ EN TEMES D'HABITATGE HABITUAL DIRIGIT A POBLACIÓ EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL".

- Termini de presentació de reclamacions als plecs de clàusules administratives particulars: fins al 12 de març de 2018

- Termini de presentació de proposicions: fins a les 14:00 hores del 16 de març de 2018.

- Publicat en el BOIB l'1 de març de 2018

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Plec de prescripcions tècniques.


Data d'inserció en el perfil del contractant: 2 de març de 2018