Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Decrets de nomenament 2019 2023

 Les funcions, delegacions i responsabilitats dels membres de la Corporació s'han determinat per el batle mitjançant els Decrets corresponents que es poden consultar a continuació: 

- Decret de batlia de nomenament de tinents de batle (17/06/2019)
- Decret de batlia de delegació de competències en les tinences de batlia (17/06/2019)
- Decret de batlia de nomenament de regidors i regidores delegats (26/06/2019)
- Resolució de Batlia mitjançant la qual es modifiquen Decrets de 17.06.19 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de Batlia en el Tinents de batle (18/09/2019)