Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Organisme autōnom OMT

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitucióOficina Municipal de Tributs de Calvià En sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal en data 30 de juny de 2016 es va adoptar acord pel qual es va crear l'organisme autònom local i es van aprovar inicialment els seus estatuts reguladors. El seu objecte és el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin.

Creada pel desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin. Aquest organisme té per finalitat el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin. En concret li correspondran les següents competències: a) La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, d'acord amb el previst en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la seva normativa de desenvolupament. b) La recaptació en període voluntari i executiu de la resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Calvià, els seus organismes autònoms, societats dependents, així com tots aquells altres la gestió dels quals li sigui encomanada. c) La tramitació i resolució dels expedients de gestió cadastral, així com dels expedients sancionadors tributaris relatius als tributs la competència gestora dels quals tengui atribuïda. d) La proposta, elaboració i interpretació de les normes tributàries pròpies de l’Ajuntament de Calvià i, especialment, la proposta de tramitació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l’Ajuntament de Calvià. e) L'anàlisi i disseny de la política global d'ingressos públics quant al sistema tributari municipal. f) Les que se li deleguin o encomanin sempre que estiguin relacionades amb la gestió dels recursos que corresponguin a l'organisme o li hagin estat encomanats.

Web: Oficina Municipal de Tributs (OMT)

S'entén per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans propis de l'organització general del Ajuntament sense personalitat jurídica pròpia. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió desconcentrada l'IFOC i l'ICE, i s'entén per descentralització la gestió dels serveis municipals mitjançant entitats diferenciades, amb personalitat jurídica pròpia diferent del Ajuntament. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió descentralitzada Calvià 2000, SA, Limpiezas Costa de Calvià, SA, Llar de Calvià, SA i els organismes autònoms IMEB i Oficina Municipal de Tributs.

Els diferents òrgans decisoris, consultius, de gestió i de participació d'aquests òrgans, així com les seves competències, queden definits en els respectius Estatuts de constitució.

Consell rector Oficina Municipal de Tributs

D'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen, ha de sol·licitar una autorització de compatibilitat si vol exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat. 

Els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional de cara a la determinació de les seves condicions de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic). Els òrgans específics de representació dels empleats públics són els delegats de personal i les juntes de personal. El mandat dels membres de les juntes de personal i dels delegats de personal serà de quatre anys, i poden ser reelegits. El mandat s'entendrà prorrogat si, en acabar el termini, no s'hagin promogut noves eleccions, sense que els representants amb mandat prorrogat es comptabilitzin als efectes de determinar la capacitat representativa dels sindicats.  Representació de personal de l'Oficina Municipal de Tributs (no disponible).

 Pàgina actualitzada 2020-06-04