Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Portal de transparència

Estructura organitzativa dels ens dependents de l'Ajuntament de Calvià

Oficina Municipal de Tributs (OMT)

Organisme autònom. En sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal en data 30 de juny de 2016 es va adoptar acord pel qual es va crear l'organisme autònom local i es van aprovar inicialment els seus estatuts reguladors. El seu objecte és el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin.

FUNCIONS DE L'OMT:
Creada pel desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin. Aquest organisme té per finalitat el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari municipal s'apliqui amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com la gestió d'altres matèries que se li deleguin o encomanin. En concret li correspondran les següents competències: a) La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, d'acord amb el previst en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la seva normativa de desenvolupament. b) La recaptació en període voluntari i executiu de la resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Calvià, els seus organismes autònoms, societats dependents, així com tots aquells altres la gestió dels quals li sigui encomanada. c) La tramitació i resolució dels expedients de gestió cadastral, així com dels expedients sancionadors tributaris relatius als tributs la competència gestora dels quals tengui atribuïda. d) La proposta, elaboració i interpretació de les normes tributàries pròpies de l’Ajuntament de Calvià i, especialment, la proposta de tramitació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l’Ajuntament de Calvià. e) L'anàlisi i disseny de la política global d'ingressos públics quant al sistema tributari municipal. f) Les que se li deleguin o encomanin sempre que estiguin relacionades amb la gestió dels recursos que corresponguin a l'organisme o li hagin estat encomanats.

ESTATUTS DE CONSTITUCIÓ DE L'OMT:
Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució.
Consultau els Estatuts de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià.

WEB DE L'OMT:
Oficina Municipal de Tributs (OMT)

CONSELL RECTOR DE L'OMT:

 OFERTA PÚBLICA:

 Pàgina actualitzada 2022-05-31