Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Ciutadania

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Visita Calviā Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Portal de transparència

Estructura organitzativa dels ens dependents de l'Ajuntament de Calvià

Calvià 2000

Societat privada municipal. Societat anònima municipal constituïda mitjançant escriptura pública i que té com a objecte social la gestió dels serveis municipals. La intenció corporativa, reflectida en l'acord municipal de desembre de 1988, era que l'empresa municipal anàs assumint gradualment els serveis municipals que, per la seva naturalesa i perquè ho permetia la legislació vigent, es consideràs que la millor forma de gestionar-los era la realitzada a través de l'empresa municipal, ja que suposava avantatges amb vistes a l'agilitat d'actuació: serveis de recollida i eliminació de residus sòlids urbans, neteja viària i clavegueram i depuració eren prestats per l'Ajuntament de forma directa.

FUNCIONS DE CALVIÀ 2000:
Constitueix l'objecte social de la Societat la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació; i comprèn les següents activitats:

 1. Gestió i prestació d'aquells serveis de competència municipal que li encomani l'Ajuntament de Calvià. 
 2. Desenvolupar tot tipus d'activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d'estudis i / o projectes, realització d'obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:
  • El proveïment d'aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament, l'aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalització i el subministre. 
  • El clavegueram, incloent la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la investigació, la depuració, la reutilització, l'eliminació i l'abocament d'aigües residuals. 
  • La recollida, el tractament, l'aprofitament (inclosa la seva possible alienació) i / o l'eliminació de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i qualssevol altres que es puguin considerar inclosos en la denominació genèrica de serveis de neteja i recollida d'escombraries. Pot realitzar totes aquestes activitats per si mateixa o en societat, unió o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i pot participar en concursos, subhastes, concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques i / o privades, fins les seves últimes conseqüències en desenvolupament de les activitats esmentades, obtenint les qualificacions pertinents per poder desenvolupar-les. 
  • Treballs de laboratori en l'àmbit mediambiental i alimentari. 
  • Neteja d'edificis, centres i instal·lacions en general. 
  • Consergeries de centres escolars i instal·lacions esportives. Promoció d'iniciatives empresarials. 
 3. Prestació de serveis i funcions d'assessorament i d'estudis. 
 4. Elaboració de plans de viabilitat i reconversió. 
 5. Participació econòmica en projectes empresarials, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres societats amb objecte idèntic o anàleg. 
 6. Facilitar i participar en operacions de capital. 
 7. Canalitzar i gestionar directament o indirectament els diversos tipus d'ajudes, subvencions i crèdits normals i / o especials, així com dels avantatges que puguin dimanar de programes de foment de l'ocupació, formació i altres, d'interès per als projectes que es desenvolupin.

ESTATUTS DE CONSTITUCIÓ DE CALVIÀ 2000:
Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució.
Consultau els Estatuts de la Societat privada municipal. Calvià 2000, SA

WEB CALVIÀ 2000:
Calvià 2000, SA

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CALVIÀ 2000:

OFERTES DE TREBALL:
https://www.calvia2000.es/la-nostra-empresa/ofertes-feina/

XARXES SOCIALS DE CALVIÀ 2000:

 

Informació actualitzada 2022-05-06