Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Institut Formaciķ i Ocupaciķ

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució:

Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) Organisme municipal sense personalitat jurídica pròpia que té com a missió fomentar l'ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Calvià, promoure la creació de noves empreses en el municipi i afavorir la consolidació del teixit empresarial local.

Assumeix les competències municipals en matèria d'activitats formatives realitzades directament i/o en col·laboració amb altres organismes, institucions o particulars, i quantes actuacions acordi realitzar en matèria de formació professional i ocupació, així com accions orientades a afavorir l'ocupació i la contractació dels treballadors, als efectes dels quals ostentar les següents competències: a) L'elaboració de projectes de formació de tota índole; b) Executar i dirigir els projectes i programes, contractant els serveis i personal necessaris en cada cas; c) Gestionar el patrimoni que s'adscrigui a l'Institut, així com adquirir, posseir, gravar i alienar béns de totes classes; d) Qualsevol altra activitat que permeti completar o perfeccionar les finalitats citades.

Web: Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)

S'entén per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans propis de l'organització general del Ajuntament sense personalitat jurídica pròpia. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió desconcentrada l'IFOC i l'ICE, i s'entén per descentralització la gestió dels serveis municipals mitjançant entitats diferenciades, amb personalitat jurídica pròpia diferent del Ajuntament. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió descentralitzada Calvià 2000, SA, Limpiezas Costa de Calvià, SA, Llar de Calvià, SA i els organismes autònoms IMEB i Oficina Municipal de Tributs.

Els diferents òrgans decisoris, consultius, de gestió i de participació d'aquests òrgans, així com les seves competències, queden definits en els respectius Estatuts de constitució.

D'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen, ha de sol·licitar una autorització de compatibilitat si vol exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat. Ajuntament de Calvià (pdf).

Els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional de cara a la determinació de les seves condicions de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic). Els òrgans específics de representació dels empleats públics són els delegats de personal i les juntes de personal. El mandat dels membres de les juntes de personal i dels delegats de personal serà de quatre anys, i poden ser reelegits. El mandat s'entendrà prorrogat si, en acabar el termini, no s'hagin promogut noves eleccions, sense que els representants amb mandat prorrogat es comptabilitzin als efectes de determinar la capacitat representativa dels sindicats. L'IFOC té la mateixa representació de personal que l'Ajuntament de Calvià.

Informació actualitzada 2020-06-04