Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Normativa

 •  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears. BOIB núm. 166 de 30/11/2013. Afectada per:
  • Llei 4/2014, de 20 de juny. BOIB núm. 88 de 28/6/2014.
  • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2013. BOIB núm. 109 de 14/8/2014. 
  • Llei 6/2019, de 8 de febrer. BOIB núm. 21 de 16/2/2019.
  • Decret llei 8/2020, de 13 de maig. BOIB núm. 084 de 15/05/2020. Convalidat per resolució del Parlament de les Illes Balears el 2/6/2020 (BOIB núm. 103 de 6/6/2020).
  • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. BOIB núm. 180 de 20/10/2020.
  • Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BOIB núm. 173 de 18/12/2021.
  • Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013 [...].
 • Versió consolidada (versió de l'Institut d'Estudis Autonòmics) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, a data de 19/05/2022.
 • RECORDATORI. La disposició addicional tercera.1 del RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social exigeix que els espais i edificis existents el 4 de desembre de 2010 compleixin les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació, sempre que siguin susceptibles d'ajustos raonables, abans del 4 de desembre de 2017. Es poden emprar els criteris de flexibilitat proporcionats pel document de suport al DB-SUA denominat DA DB-SUA/2 "adequació efectiva de les condicions d'accesibilitat en edificis existents".
 • Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (PECMa). BOIB núm. 63 de 9/5/2019.
 • Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques. BOIB núm. 10 de 23/1/2020. Versió consolidada a 18/06/2022. Conveni de 1/7/2022 de delegació de competències a l'Ajuntament de Calvià.
 • Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Básica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència. BOE núm. 72 de 24/3/2007. Text consolidat a data del 3/10/2008.
 • Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria. BOE núm. 267 de 7/11/2015. Text consolidat a data del 3/4/2020.
 • Text vigent de l'Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. Última modificació: BOIB núm. 4 de 9/1/2021.
 • Decret Pla d'Inspecció d'Activitats. BOIB núm. 129 de 21/9/2019.
 • Decret Correfoc de categoria simple.
 • Decret relatiu a les condicions de l'exercici de la publicitat dinàmica en el terme municipal de Calvià. BOIB núm. 108 de 16/6/2020.
 • Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2022 pel qual s'adapta el Pla de Mesures Front a la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i se'n modifiquen alguns extrems. BOIB núm. 55 de 26/4/2022.
 • Conveni Delegació competències Decret-llei 1/2020, 17 gener contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques. BOIB núm. 92 de 16/07/2022.
 • El 14/7/2022 es va publicar en el BOIB núm. 91 l'aprovació inicial de la Revisió del Pla General del municipi de Calvià