Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Consultes Contractaci

De conformitat al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que:
1. Les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat "Contractes administratius", del qual és responsable l'Ajuntament de Calvià i que té per finalitat la tramitació dels expedients de contractació sotmesos a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
2. Cessions de les dades previstes: a la Sindicatura de Comptes, a la Junta Consultiva de Contractació, a la resta de candidats i licitadors; publicacions en butlletins oficials, tauler d'edictes o web municipal. Tot això d'acord amb el que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i aquelles persones o administracions públiques determinades per la legislació especial aplicable a la finalitat de cada contracte.
3. L'òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar, si s'escau, els drets d'accés, rectificació, cancellació, oposició i la resta de drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle, 1 (Calvià).


Consultes Contractació

Nom illinatges:
email:
Procediment:
Consulta: