Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Casita / Ajuntament

Calviá en Linkedin

Calviá en Facebook

Calviá en Twitter

Consultes Contractaci

De conformitat al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que:
1. Les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat "Contractes administratius", del qual és responsable l'Ajuntament de Calvià i que té per finalitat la tramitació dels expedients de contractació sotmesos a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
2. Cessions de les dades previstes: a la Sindicatura de Comptes, a la Junta Consultiva de Contractació, a la resta de candidats i licitadors; publicacions en butlletins oficials, tauler d'edictes o web municipal. Tot això d'acord amb el que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i aquelles persones o administracions públiques determinades per la legislació especial aplicable a la finalitat de cada contracte.
3. L'òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar, si s'escau, els drets d'accés, rectificació, cancellació, oposició i la resta de drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle, 1 (Calvià).


Consultes Contractació

Nom illinatges:
email:
Procediment:
Consulta: