Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

AVANĮ DE LA REVISIĶ DEL PLA GENERAL

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el 23 de novembre de 2017, acordà sotmetre a informació pública per un periode de dos mesos la documentació relativa a l'Avanç de la revisió del Pla General de Calvià, així com el Document Inicial Estratègic i l'avanç de la Revisió del Catàleg de Patrimoni. Aquest acord es publicà al BOIB número 146 de data 30 de novembre de 2017.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 15 de gener de 2018, acordà ampliar un mes (fins el 28 de febrer de 2018) el plaç d'informació pública de la documentació relativa a l'Avanç de la Revisió del Pla General de Calvià.

El Ple de la corporació municipal de l’Ajuntament de Calvià, en sessió ordinaria de data 25 de gener de 2018, acordà aixecar els efectes de la suspensió acordada en sessió del Ple de data 26 d'octubre de 2017 a totes les sol·licituds de llicències presentades amb anterioritat a la data d'eficàcia d'aquest (BOIB de data 2 de novembre de 2017) i a tots els àmbits afectats per la suspensió amb anterioritat a aquesta data, essent, per tant, la data d'efectivitat de suspensió la de 2 de novembre de 2017.


DOCUMENTACIÓ ESCRITA

 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

 CATÀLEG DE PATRIMONI

 SUSPENSIÓ DE LICÈNCIES

El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Calvià, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2017 acordà suspendre amb la durada d'un any en els termes de l'artícle 50 de la Lei 2/2014, d'Ordenació i Ús del Sòl, els procediments, llicències, autoritzacions i comunicacions  següents:

1.- A les següent zones de sòl urbà del vigent P.G.O.U. (canvi de classificació - falsos urbans): UA/SP-01, zona EL-RO (golf de Bendinat), UA/PR-01, UA/PR-03, UA/CP-02, UA-CP-03, UA/CP-04, UA/CV-03, Zona RU-3 DE LA Punta Cerdana – Cala Fornells, UA/PG-04 i UA/PG-02.
En totes aquestes zones queda suspesa la Tramitació i aprovació de planejament de desenvolupament i d’instruments de gestió i tota classe de llicències i comunicacions prèvies.

 2.- A totes les zones de sòl rústic qualificades com a SR-5 i SR-6 en el vigent P.G.O.U., les llicències per a obres de construcció i d’edificació de nova planta destinada a habitatge i ampliació dels existents; les de ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars i les de canvi d’ús d’edificacions i instal·lacions existents. No queden afectades per la suspensió les obres de reforma de construccions i instal·lacions existents sense canvi d'us.

 3.- A les zones de protecció paisatgística, la Tramitació i Aprovació de planejament de desenvolupament i d’instruments de gestió i tota classe de llicències i comunicacions prèvies. Llevat de les reformes dels edificis existents sense canvi d'us.

 4.- Al sol urbà amb qualificació EQ-R tota classe de llicències i comunicacions prèvies.

 5.- Al sòl urbà amb la qualificació RU-T: Totes les llicències urbanístiques per a l’ús turístic definit en l’article 3.07.2.42 del vigent P.G.O.U., per a les obres de construcció i edificació de nova planta, i ampliació en edificis existents. No queden afectades per la suspensió les comunicacions prèvies per a obres de reforma de construccions i instal·lacions existents d’ús turístic sense canvi d'us.
Totes les zones afectades per aquest acord de suspensió venen delimitades en el plànol a escala 1:10.000 que forma part del present acord.

El Ple de la corporació municipal de l’Ajuntament de Calvià, en sessió ordinaria de data 25 de gener de 2018, acordà la clarificació de la confusió que puguin generar els termes emprats, tant en la documentació escrita com gràfica, de l'acord de suspensió de llicències de data 26 d'octubre de 2017 en la qual apareixen termes diferents per indicar la mateixa zona ("zona de protecció paisatgística "i" protecció ribera de la mar ") utilitzant com a únic terme" zona de protecció paisatgística".


Informe-proposta d'acord que s'eleva al Ple de la Corporació Local
Publicació BOIB número 134 de 2 de novembre de 2017

Plànol 11.01 àmbit de suspensió de llicències
Plànol 11.02 àmbit de suspensió de llicències
Plànol 11.03 àmbit de suspensió de llicències
Plànol 11.04 àmbit de suspensió del llicències