Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Liquidació del Pressupost

  • COMPTES ANUALS I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I DELS SEUS ENS DEPENDENTS

Els documents que fonamentalment ofereixen informació sobre els resultats de l'activitat econòmica de les Entitats locals i de les seves entitats depenents són els COMPTES ANUALS que estan formats pels següents estats:

  • Balanç de situació: reflecteix la situació i variació del patrimoni.
  • Compte del resultat econòmic-patrimonial: reflecteix els ingressos i despeses econòmiques i el seu resultat.
  • Liquidació del pressupost: reflecteix l'execució del pressupost d'una Entitat local.
  • Memòria: completa i aclareix la informació que es conté en els estats anteriors.

Els COMPTES ANUALS han d'elaborar-se una vegada a l'any en finalitzar l'exercici i el seu contingut s'integra en el Compte general de l'Entitat. Els comptes anuals de l'Entitat local i dels seus organismes autònoms han d'elaborar-se d'acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local. 

Quan finalitza l'exercici pressupostari s'ha de fer la LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. La liquidació és un document subscrit per l'Interventor de la Corporació, informant sobre les desviacions pressupostàries que s'han produït durant l'any i si s'ha mantingut l'equilibri pressupostari. Aquests informes vetllen per la legalitat i correcta confecció del pressupost. L'estat de liquidació del pressupost forma part dels comptes anuals de l'Entitat local, i està format per:

  • Liquidació del pressupost de despeses. Permet saber com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, la quantitat de despesa de l'any, en què s'ha gastat i qui ho ha fet.
  • Liquidació del pressupost d'ingressos. Permet saber com s'ha executat el pressupost d'ingressos d'una Entitat local, i quines quantitats s'han ingressat durant l'any.
  • Resultat pressupostari. Informa del resultat que s'ha obtingut com a conseqüència de l'execució del pressupost de despeses i el pressupost d'ingressos. Aporta informació sobre les situacions de dèficit o superavit de l'exercici, en funció de la diferència que hi hagi entre l'execució del pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos. 

Liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Calvià - Exercici 2020

Podeu accedir des d'aquí a la informació dels Comptes anuals i de les liquidacions de l'any 2020 i anteriors (Portal de Rendició de Comptes liderat pel Tribunal de Comptes). Per accedir a les dades de l'Ajuntament de Calvià / IMEB / Calvià 2000 / Llar de Calvià, haureu d'introduir el nom de la comunitat autònoma: Illes Balears; el tipus d'entitat: ajuntament; i la denominació: Calvià).

Els pressupostos municipals i la seva execució estan sotmesos a un control polític, exercit pel ple municipal i els regidors, i també estan sotmesos a un control fiscal. Els controls fiscals poden ser:

  • Controls interns. L'interventor comprova l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides del pressupost per finançar la despesa proposada, si s'han respectat les normes del procediment i l'expedient està formalment complet, i si la despesa s'ajusta a la legalitat vigent.
  • Controls externs. Són funcions del Tribunal de Comptes la fiscalització de l'activitat econòmica i financera del sector públic i l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què puguin incórrer les persones que tinguin al seu càrrec la gestió dels béns, cabals o efectes públics. En la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta funció la realitza la Sindicatura de Comptes, qui remet els informes al Parlament de les Illes Balears i als ens fiscalitzats. Poden encarregar-se, complementàriament, controls externs a entitats especialitzades.

 

Pot accedir als informes de fiscalització realitzats per:

- Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Accedir als informes que s'hagin emès de Calvià (ajuntament, IMEB, Calvià 2000, Llar de Calvià), resultarà més senzill si s'indica l'àmbit geogràfic (Mallorca) i el tipus d'institució (Entitats Locals) en el "cercador d'informes".
- Entitats especialitzades.

Calvià 2000: Accediu a les últimes auditories realitzades Memòria de Gestió 2017Comptes Anuals 2016, Memòria de Gestió 2015 i Memòria de Gestió del 2014 de l'entitat. 
Liquidació del pressupost de Calvià 2000. Any 2018. Any 2019.

      Limpiezas Costa de Calvià: Comptes Anuals 2016 de l'entitat.

Pàgina actualitzada el 2021-08-23