Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre

INFORMACIÓ MUNICIPAL COVID-19. 
Queda interromput el servei d'atenció al públic a aquestes dependències municipals

S'atendran les coses més urgents a través del telèfon: 971 139 100 , i els dubtes a través dels seguüents correus electrònics:  calvia@calvia.com  comunicaciocalvia@calvia.com

Segons allò que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Li recordam que té a la seva disposició el Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

    • A través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres.
    • L'Ajuntament de Calvià està integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres, per la qual cosa qualsevol persona pot, a través del registre de l'Administració General de l'Estat, presentar una sol·licitud en el Registre Municipal de Calvià. Per a això, al formulari de sol·licitud haurà d'especificar en "Datos de la solicitud", a l'apartat "Organismo destinatario" AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ.
    • Li recordam que per realitzar el registre ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
    • Consulti la secció de preguntes freqüents.

 TRÀMITS ELECTRÒNICS PER A EMPRESES I PROFESSIONALS COL·LEGIATS 
Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics a partir de l'1 de setembre A partir del dia 1 de setembre de 2018, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin. Més informació: poblacio@calvia.com

En el registre general i registres auxiliars, l'Ajuntament anota tot escrit o comunicació que li sigui presentat, o que rebi, així com la sortida dels escrits i comunicacions oficials. Els seients s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i comunicacions. Conclòs el tràmit de registre, els escrits i comunicacions seran cursats als seus destinataris. 

Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Centre Municipal de Serveis
Antiga estació intermodal de autobuces de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca)
calvia@calvia.com
Centraleta: 971 13 91 00

Registre de documentació d'entrada. Policia Local.
C. Alacant, 36  07180,  polígon Són Bugadelles, Santa Ponça-Calvià
policiacalvia@calvia.com

Model sol·licitud registre